Публикации

Публикации

Mječislav Đekonjski, Najnoviji metodi zatiranja montenegristike. Konferenz „Cetinjski filološki dani IV“, FCJK, Cetinje, 06.-08. September 2023

Mječislav Đekonjski, Udio Nacionalne Akademije u definisanju jezičkog identiteta u Crnoj Gori. Konferenz „Cetinjski filološki dani III“, FCJK, Cetinje, 01.-04. September 2021, ISBN 978-9940-40-076-7, S. 149-158.

Mječislav Đekonjski, Tretman crnogorskih govora u štokavskim dijalektologijama. Konferenz „Cetinjski filološki dani II“, FCJK, Cetinje, 10.-12. September 2019, ISBN 978-9940-40-060-6, S. 113-120.

Mieczyslaw Dziekonski, Unklarer Umgang mit Identität und Sprache. Montenegrinisch in Deutschland. MDÜ – Fachzeitschrift für Dolmetscher und Übersetzer 1/18, Berlin 2018, ISSN 1618-5595, S. 48-51.

Mieczysław Dziekoński: Triesteńscy Chorwaci. W kręgu fascynacji naukowych Leszka Moszyńskiego południem Słowiańszczyzny. [in:] Języki i kultura Słowian. Red.: A. Gostomska, D. Żyłko, Verlag der Universität Danzig, ISBN 978-83-7865-600-5, Danzig 2018, S. 209-220.

Mieczysław Dziekoński, Emil Tokarz, Język diaspory jako czynnik tożsamości narodowej Chorwatów Triesteńskich. In: Świat za tekstem. Red. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa. Wyd. „Śląsk”. Katowice 2017, ISBN 978-83-7164-956-1, s. 151-166.

Mieczyslaw Dziekonski, Die kroatische Diaspora im heutigen Triest, In: Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo, ZORA 119, Maribor 2017, ISBN 978-961-286-005-9, s. 204-223.

Mieczyslaw Dziekonski, Status der montenegrinischen Sprache in der Bundesrepublik Deutschland. Konferenz „Cetinjski filološki dani I“, FCJK, Cetinje, 07.-08. September 2017, ISBN 978-9940-40-023-1, S. 355-364.

Mieczysław Dziekoński: Dylematy tłumacza sądowego (z niemieckiego obszaru językowego). [in:] Slavica Slovenica. Sedemdeset let poučavanja poljskega jezika v Ljubljani. Red.: M. Wtorkowska, M. Wacławek, L. Rezoničnik, Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta, ISBN 978-961-06-0114-2, Ljubljana 2018, S. 209-217.

Maria Dziekońska, Mieczysław Dziekoński 2013. „Nationale Minderheiten in Osteuropa am Beispiel von Polen und Ungarn.” In G. Gornig & A. M. Rafael (Hrsg.) Minderheitenschutz. Eine interdisziplinäre Betrachtung. Schriftenreihe Europäische Studien. Band 3. Philipps-Universität Marburg, Institut für öffentliches Recht, Klages Verlag. ISBN 978-3-7813-9012-6, S. 149-197.

Maria Dziekońska, Mieczysław Dziekoński 2012. „Die Situation der Slowenen in Deutschland.” Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora. Mednarodni znastveni simpozij. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju / Slo wenisches Wissenschaftsinstitut in Wien. ISBN 978-961-6930-18-5. S. 230-250.

Mieczysław Dziekoński 2012. „Dwujęzyczność imigrantów słowiańskich w Niemczech”. In P. Stankovska, M. Wtorkowska, J. Pallay Individualna in kolektivna dvojezičnost. Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta 2012, Slavica Slovenica. ISBN 978-961-237-557-7281.268-281.